Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov 

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je MAJLO TOYS sro, IČ 007790171, so sídlom Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37 (ďalej len: "správca"). 

2. Kontaktné údaje správcu sú: Prostřední Bludovice 522, Horní Bludovice, 739 37, e-mail: info@detijazdia.sk, tel. + 420 704 826 414

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby. 

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov 

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. 

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.   

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
 • registrácia na webových stránkach www.detijezdia.sk 

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť. 

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov 

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

2. Po uplynutí času uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.   

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) 

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby: Google Analytics a Google AdWords, Google, Zoznam, Heureka - oprávnený záujem - poskytnutie e-mailu a informácie o objednanom tovare / službe tretej strane a pre získanie recenzie    
 • Fio banka a.s.- finančné operácie    
 • zaisťujúce účtovníctvo na základe zmluvy 

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

3. Správca osobných údajov archivuje všetky Spracovateľské zmluvy.

VI. Vaše práva 

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,    
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.    
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.    
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a    
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.    
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adrese alebo emailovej adrese správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. 

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä použitím zámkov, hesiel, firewallu a antivírusového programu. 

3. Pri zhromažďovaní a spracovávaní osobných údajov sa informácie zasielajú zašifrovanou formou, aby sa zabránilo zneužitiu dát treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované technickému vývoji. Všetky dáta uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníkom webu a serverom pred odpočúvaním, podvodmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. 

4. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

VIII. Analýza webových stránok 

Časti našich webových stránok používajú analytickú službu Google Analytics. Táto služba pre analýzu stránok je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google). Tento analytický nástroj funguje na základe súborov cookies. Cookie je textový súbor, ktorý je odoslaný pri návšteve webových stránok a je dočasne uložený na pevnom disku užívateľa webu, aby mohol analyzovať používanie tejto stránky. Informácie uložené súborom cookie sú obvykle odosielané na server Google v USA a ukladané tam. V rámci anonymizácie bude vaša IP adresa v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, ktorá je viazaná Dohodou o EHP, spoločnosťou Google vopred skrátená. Spoločnosť Google použije poskytnuté informácie v našom zastúpení, aby vypracovala správu o používaní webových stránok. Adresa IP zaslaná prostredníctvom služby Google Analytics nebude zlúčená s inými dátami Google. Pokiaľ chcete zabrániť používaniu súborov cookie, môžete tak urobiť zmenou nastavenia lokálne vo webovom prehliadači používanom v počítači (napr. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox atď.); program pre otváranie a zobrazovanie webových stránok. Ďalej môžete zabrániť zberu a spracovania dát prostredníctvom súborov cookie od spoločnosti Google prevzatím a inštaláciou pluginu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze od spoločnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en   

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a. 

Tieto podmienky sú účinné dňom 1.3.2019